Anbi-status van CGKV de Ontmoeting

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te B.O.L.
Telefoonnummer: 0226-313566 (kerk) en 06-5578282  (koster)
RSIN/Fiscaal nummer: 002698699
Website adres: www.cgkv-deontmoeting.nl
E-mail: scriba@cgkv-deontmoeting.nl
Adres (tevens postadres): Dorpsstraat 128
Postcode: 1721 BP
Plaats: Broek op Langedijk

De Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) te Broek op Langedijk zijn per 1 januari 2018 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De naam van deze combinatie is CGKV ‘De Ontmoeting’. Het is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt).

De gemeente van Broek op Langedijk is een streekgemeente. De ongeveer 600 leden zijn afkomstig uit 30 steden en dorpen in de omgeving van Langedijk. De naam van de kerk is “De Ontmoeting”, wat goed weergeeft wat wij willen zijn: leden van een levende gemeente, die het geloof in God met elkaar willen delen, elkaar willen ontmoeten en naar elkaar willen omzien.

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkordes van beide kerkverbanden bevatten onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerken. Op de site van de landelijke kerken vindt u deze kerkordes.

Beide kerkverbanden hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot deze kerkgenootschappen behoren zijn aangewezen als ANBI.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 20 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente.

C. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:

http://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Broek op Langedijk is momenteel nog in bewerking en zal te zijner tijd te vinden zijn via een link naar onze website.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.). Advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten vindt u hier: http://cgk.nl/download/predikantstraktementen-en-emolumenten.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: http://cgk.nl/project/cao-kerkelijk-werkers/.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, zendingscommissie etc.

Een verslag van de activiteiten van de diaconie en de diverse commissies wordt jaarlijks verstrekt aan de leden, tegelijk met de stukken voor de agenda ten behoeve van de gemeentevergadering

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De hoge lasten voor kerkelijke gebouwen en inventarissen betreffen omvangrijke renovaties, waarvoor deels geen voorziening was opgenomen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen, mede door egalisatie van de onderhoudskosten via het Meer-Jaren-Onderhouds-Plan (MJOP), niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

( bedragen in € )

begroting

rekening

rekening

CGKV De Ontmoeting (KERK)

2022 CGKV

2022 CGKV

2021 CGKV

Baten

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

2.500

4.135

1.920

Bijdragen gemeenteleden

224.050

223.440

229.574

Overige baten

6.500

16.080

10.854

Totaal baten (a)

233.050

243.655

242.348

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Pastoraat (traktementen/salarissen)

119.700

101.443

95.056

Quota Landelijke afdrachten

36.300

35.544

34.731

Kosterij

24.000

23.305

21.409

Lasten kerkelijke gebouwen en inventarissen

44.301

189.387

56.686

Evangelisatie en Jeugdwerk

13.075

8.622

9.603

Rente financiering

2.750

1.993

2.865

Overige lasten

19.100

21.716

19.224

Totaal lasten (b)

259.226

382.010

239.574

Resultaat (a – b)

-26.176

-138.355

2.774

( bedragen in € )

rekening

rekening

CGKV De Ontmoeting (DIACONIE)

2022 CGKV

2021 CGKV

Baten

 

 

Collecten

11.919

13.253

Overige ontvangsten

3.263

2.384

Totaal baten (a)

15.182

15.637

 

 

 

Lasten

 

 

Plaatselijke ondersteuning

2.087

4.368

Diaconaal werk / Landelijk en wereldwijd

9.362

10.818

Diaconaal werk / Diversen

3.800

2.537

Totaal lasten (b)

15.249

17.723

Resultaat (a – b)

-67

-2.086

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 18-01-2023

Kascontrole kerk uitgevoerd op: 18-02-2023

Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 20-02-202E